Opatření proděkana pro studium P5
o předkládání bakalářských, diplomových prací a rigorózních na Přírodovědecké fakultě JU
ze dne 19. 3. 2021

 1. Bakalářské, diplomové a rigorózní práce (dále „práce“) se zveřejňují podle § 47b zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění (dále „zákon“). Podrobný postup na JU stanoví Opatření rektora číslo R 452 ze dne 4. 12. 2020 (dále „Opatření R 452“) a pro studenty PřF JU v příslušných studijních programech dále toto Opatření.

 2. Na studijní oddělení PřF JU student v předepsaném termínu odevzdá:
 • vytištěnou stránku s bibliografickými údaji, anotací práce a s prohlášením dle čl. 4 tohoto opatření,
 • v případě práce obsahující zveřejněné publikace list s prohlášením studenta o podílu na publikovaném díle v procentech potvrzený spoluautory (potvrzení za všechny spoluautory může vydat korespondenční autor, pokud jím není sám student),
 • v případě práce podávané pouze v nezkrácené verzi, která však obsahuje zveřejněné publikace, list se souhlasem držitele autorských práv[1],
 • v případě odloženého zveřejnění práce list s odůvodněním obsahující podpisy autora práce, vedoucího práce a souhlas děkana.
 • v případě práce obsahující utajované informace list s odůvodněním obsahující podpisy autora a vedoucího práce[2].
 1. Elektronické verze prací vkládané do IS STAG

3.1 Formát elektronických verzí prací

  • text práce se vkládá ve formátu PDF bez vodoznaků,
  • elektronické přílohy se vkládají komprimované do jednoho souboru ve formátu ZIP,
  • název vkládaných souborů má povinnou strukturu Prijmení_Jmeno_rok_typ práce[BP/DP/RP](_prihohy), například pdf,
   v případě příloh pak Novak_Jan_2020_BP_prilohy.zip.

3.2 Vkládané verze a jejich zveřejňování
Plnou verzí práce se pro účely tohoto opatření rozumí taková, která obsahuje nezkrácený text práce a případné přílohy převoditelné do elektronické podoby. Pokud je výsledkem práce software, je součástí plné verze jeho kompletní zdrojový kód uložený v příloze textové části.
Zkrácenou verzí práce se pro účely tohoto opatření rozumí taková, která obsahuje text, jehož některé části byly vypuštěny a řádně označeny, nebo nahrazeny kompletními bibliografickými údaji a abstraktem, pokud byla vypuštěna publikace, jíž je student autorem či spoluautorem. Pokud je výsledkem práce software, je součástí zkrácené verze jeho kompletní zdrojový kód uložený v příloze textové části.

Pro vkládání práce do IS STAG existují následující možnosti:

  1. Pokud práce neobsahuje publikace podléhající autorskému právu třetích stran (například vydavatelů), části určené k odloženému zveřejnění, nebo skutečnosti utajované podle zvláštního předpisu nebo smluvní spolupráce s partnery JU, vkládá student do IS STAG pouze plnou verzi určenou ke zveřejnění.
  2. Pokud práce obsahuje již publikované části a student disponuje písemným souhlasem držitele autorských práv k vydanému dílu (typicky vydavatel publikace, pokud tato není zveřejněna formou open access) se zahrnutím díla do veřejně dostupné verze kvalifikační práce, vkládá student do IS STAG pouze plnou verzi určenou je zveřejnění, kde bude za list s bibliografickými údaji vložen list s prohlášením studenta o podílu na publikovaném díle v procentech potvrzený spoluautory.
  3. Pokud práce obsahuje již zveřejněné publikace nebo rukopisy přijaté ke zveřejnění, ale student nemá souhlas držitele autorských práv k nim s jejich zahrnutím do veřejně dostupné verze kvalifikační práce, vloží do IS STAG zkrácenou verzi ke zveřejnění a plnou verzi jako neveřejnou přílohu. V obou podobách bude za list s bibliografickými údaji vložen list s prohlášením studenta o podílu na publikovaném díle v procentech potvrzený spoluautory. Ve zkrácené verzi jsou pak místo publikované práce vždy uvedeny bibliografické údaje a abstrakt. U prací prokazatelně přijatých k publikaci je uveden časopis či vydavatel knihy, kde má být rukopis vydán a informace, v jaké fázi procesu vedoucího k publikaci se rukopis nachází.
  4. Pokud existuje záměr kvalifikační práci nebo její část publikovat nebo použít pro přípravu patentové žádosti, může být zveřejnění kvalifikační práce nebo její části se souhlasem děkana fakulty odloženo[3], a to nejdéle na dobu povolenou zákonem. Do IS STAG student vloží takové znění práce, které odpovídá definicím uvedeným v bodech a), b) nebo c) tohoto článku jako soubor povolený ke zveřejnění nejdéle po uplynutí zákonné lhůty.
  5. Pokud práce obsahuje utajované skutečnosti podle zvláštních předpisů nebo na základě smlouvy mezi JU či institucí realizující ve spolupráci s JU studijní program s externím partnerem, vloží student do IS STAG plné znění práce jako neveřejnou přílohu a dále zkrácenou verzi ke zveřejnění, kde bude za list s bibliografickými údaji vložen list[4] s odůvodněním vypuštění některých částí spolu s odkazem na dokument, na jehož základě je příslušná část utajována. Odůvodnění obsahuje podpisy autora práce a vedoucího práce a dále souhlas děkana. Originál odůvodnění doručí student spolu s dokumenty podle bodu 2 tohoto opatření na studijní oddělení.
 1. Formální náležitosti práce

4.1 Okraje v předkládané práci jsou upraveny tak, že okraj u hřbetu činí 3 cm, vnější okraj činí 2,2 cm. Práce je psána písmem Times New Roman velikosti 12, řádkování je 1,5. Doporučuje se zarovnat text práce do bloku.

4.2 Práce začíná titulním listem, který obsahuje:

  • název univerzity a název fakulty
  • název dané práce
  • druh práce („Bakalářská práce“, „Diplomová práce“, „Rigorózní práce“ v případě prací psaných v angličtině „Bachelor thesis“, „Master thesis“, „RNDr. thesis“)
  • jméno a příjmení studenta a jeho tituly
  • jméno, příjmení a tituly školitele, pokud je tento ustanoven (v případě, že školitel není zaměstnancem PřF JU zkratka názvu či název zaměstnavatele školitele) a konzultanta (byl-li ustanoven)
  • místo („České Budějovice“)
  • rok vypracování.

Jazyk na titulním listu je stejný jako jazyk celé práce. Vzory titulních listů pro jednotlivé typy prací jsou přílohou (P3a-c) tohoto opatření. Podoba titulních listů je závazná.

4.3 Za titulní list práce se vloží list s bibliografickými údaji, který obsahuje:

  • kompletní bibliografický údaj práce, v němž za českým zněním názvu je v závorce zařazen anglický překlad s poznámkou: X Thesis, in Czech, kde místo X bude podle studijního programu Bc. nebo Mgr., v případě rigorózních prací RNDr.; student přeloží název své práce do angličtiny (pokud není práce v angličtině) po konzultaci s vedoucím práce; tento překlad odpadá u prací předkládaných v angličtině,
  • anotaci práce v angličtině v rozsahu několika vět definujících, čím se práce zabývala (o čem práce je, nikoliv výčet výsledků),
  • pokud jsou součástí práce materiály elektronicky nezveřejnitelné (např. modely, prototypy...), uvede se informace o místu jejich uložení
  • dále následuje text prohlášení:

Prohlašuji, že jsem autorem této kvalifikační práce a že jsem ji vypracoval(a) pouze s použitím pramenů a literatury uvedených v seznamu použitých zdrojů.

Místo, datum.
Podpis studenta

Příklad magisterská diplomová práce:

Hora, A., 1999: Rozšíření a populační struktura zlatomyší r. Aureomys ve střední Evropě. [Distribution and population structure of the Golden Mice of the genus Aureomys in Central Europe. Mgr. Thesis, in Czech.] – 63 p., Faculty of Science, University of South Bohemia, České Budějovice, Czech Republic.

V případě práce předkládané v angličtině bude bibliografický údaj
Hora, A., 1999: Distribution and population structure of the Golden Mice of the genus Aureomys in Central Europe. Mgr. Thesis, in English. – 63 p., Faculty of Science, University of South Bohemia, České Budějovice, Czech Republic.

Anotace:
Distribution of six species of Golden mice was studied in Central Europe including teritorries of Czech Republic, Slovak Republic, Poland, Hungary and Austria. For each species, population structure (sex ratio and age composition) was examined in at least two populations from each of the countries listed above.

Následuje výše uvedené prohlášení studenta, místo, datum a podpis.

4.4 U prací, jejichž součástí jsou publikace, následuje za listem s bibliografickými údaji a prohlášením studenta list s vyjádřením o podílu studenta na jednotlivých publikacích. Vyjádření o autorském podílu se udává v procentech. Toto vyjádření student ani spoluautoři nepodepisují (podepisují pouze list odevzdaný na studijní oddělení). Dále může následovat list s poděkováním (školiteli, spoluautorům atd.).

4.5 Následuje list s obsahem práce včetně čísel stran začátků jednotlivých kapitol.

4.6 Titulní list, list s bibliografickými údaji, a další listy včetně listu s obsahem (seznamem kapitol a jejich stránkového umístění) se buď nečíslují vůbec, nebo se číslují římskými číslicemi (I, II, III, IV, V, VI ...), případně – není-li stránek více než 4 - pomocí malého písmene i (i, ii, iii, iiii). Stránkování arabskými číslicemi začíná číslem 1 na stránce nadepsané Úvod (Introduction) a průběžně prochází celým svazkem včetně stran příloh zařazených za vlastní práci (tj. za seznam literatury).

4.7 Pokud práce obsahuje výsledky nepřevoditelné do elektronické podoby, například modely, prototypy atd., musí elektronická verze díla zahrnovat také fotografickou dokumentaci takových výsledků.

4.8 Pokud práce obsahuje elektronické přílohy, které jsou po kompresi podle bodu 3.1 větší než 50 MB, zabezpečí jejich uložení do IS STAG pracoviště, kde bude konána obhajoba. Uložení v takovém případě musí proběhnout před podáním přihlášky k obhajobě.

4.9 Pokud práce obsahuje utajované skutečnosti, vloží student za list s anotací a prohlášením list s odůvodněním podle bodu 3.2 e) tohoto opatření a místo každé z vypuštěných částí do zkrácené verze vloží text „Následující pasáž o rozsahu ... stran obsahuje utajované skutečnosti a je obsažena pouze v plné verzi práce, která je uložena na Přírodovědecké fakultě JU“.

 1. V případě odloženého zveřejnění vyhotoví studijní oddělení fakulty jednu tištěnou verzi práce pro splnění ustanovení § 47b, odstavce 4 zákona.

 2. Tímto se zrušuje opatření proděkana pro studium P1.
 1. Toto Opatření vstupuje v platnost dnem 1. 4. 2021.

RNDr. Tomáš Hauer, Ph.D.
proděkan pro studium

Přílohy:

[1] Není třeba v případě, že dílo bylo zveřejněno formou open-access.
[2] Podání takové práce musí předcházet souhlas děkana s použitím utajovaných skutečností udělený nejméně šest měsíců předem (viz opatření děkana D48).
[3] Pro žádost o souhlas s odloženým zveřejněním se použije formulář, který je přílohou 2 tohoto opatření.
[4] Použije se formulář, který přílohou 1 tohoto opatření.

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2024 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0