• Úvod
  • Uchazeči
  • Bakalářské studium

Bakalářské studijní programy

Informace pro uchazeče o bakalářské studium

Bakalářské studijní programy

Na této stránce najdete nabídku studijních programů v bakalářském stupni studia.

Biologie 

Nejdéle fungující studijní program na PřF JU, který prošel celkovou inovací. Pomocí moderních i klasických způsobů výuky poskytuje všeobecný biologický přehled a zároveň možnost rozvíjet se směrem k vybrané specializaci. Teoretické i praktické znalosti využijete při práci v terénu či v laboratořích.

Učitelství pro SŠ

Studium učitelství na PřF je dvouoborové, uchazeč tedy volí kombinaci dvou aprobačních předmětů. Jako absolvent bakalářského studia máte velké možnosti výběru z magisterských programů, můžete pokračovat navazujícím studiem učitelství nebo v neučitelské odborné specializaci. Uplatníte se jako pedagog na střední i základní škole.

Biologie a ochrana zájmových organizmů

Studijní program zaměřený na ochranu organismů, zájmové chovy exotických živočichů, pěstování cizokrajných rostlin nebo práci v zoologických zahradách. Studium zahrnuje botaniku, zoologii, legislativu i management.

Aplikovaná informatika

Cílem bakalářského studijního programu Aplikovaná informatika je připravit pro praxi vybavené odborníky, kteří umí s využitím získaných znalostí a dovedností použitím moderních metod a technologií systémově řešit širokou škálu problémů z oblasti aplikované informatiky. Příklady uplatnění absolventa - správce operačních systémů a sítí, IT technik, analytik IT, návrhář databází, programátor ...

Aplikovaná matematika

V tomto studijním programu si osvojíte základní partie matematiky. Důraz je kladen na zvládnutí metod matematické analýzy, lineární algebry, diferenciálních rovnic, pravděpodobnostně-statistických přístupů a numerické a výpočetní matematiky. Seznámíte se s řadou možných aplikací matematiky, zejména v biologii, technice a ekonomii, a budete schopni v těchto disciplínách formulovat a analyzovat relevantní matematické modely.

Biofyzika 

Studijní program poskytuje základní přehled v klasické (mechanika, molekulová fyzika, elektřina a magnetismus, optika) i teoretické (teoretická mechanika, kvantová teorie, statistická fyzika) fyzice. Studium je doplněno praktickými kurzy a kurzy matematické analýzy a lineární algebry. Mimo tento fyzikální základ je studium rozšířeno i do oblasti chemie a biologie a odpovídajících laboratorních metod, což absolventům umožňuje aplikovat poznatky v široké škále oborů.

Biological Chemistry

Biologická chemie je interdisciplinární studijní program, který nabízí široké vzdělání v oblasti chemie, biochemie, biologie, molekulární biologie, biofyziky, bioinformatiky, strukturní a systémové biologie. Je jedinečný svým důrazem na multidisciplinaritu, komplexní myšlení, mezinárodní týmovou spolupráci a komunikační dovednosti. Tento přeshraniční studijní program je realizován ve spolupráci s Univerzitou Johannese Keplera v Linci. Studium probíhá v anglickém jazyce.

Chemie

Studijní program je navržen tak, aby poskytl potřebné chemické a základní matematické, biologické a fyzikální znalosti zájemcům o odborné bakalářské studium chemie. Získáte též praktické dovednosti v rámci laboratorních cvičení ze všech chemických oborů. Během studia se můžete formou volitelných předmětů profilovat podle svých zájmů a plánů s ohledem na svou budoucí profesi nebo navazující magisterské studium.

Ekologie a ochrana prostředí

Studijní program poskytuje velkou šíři vzdělání, která umožňuje komplexní poznání a vzájemné propojení přírodovědných oborů, ale i velkou škálu možností pro uplatnění v zaměstnání. Velký důraz je kladen na kontakt s praxí. Důležitá je i vazba mezi ochranou přírody, managementem a kulturním dědictvím, která má v ČR dlouhou tradici. V rámci studia se můžete věnovat třem tematickým okruhům: hydrobiologie, ekologie půdy a krajinná ekologie.

Fyzika

Cílem studia bakalářského programu Fyzika je výchova absolventa vzdělaného ve všech základních partiích fyziky na úrovni odpovídající nižšímu (bakalářskému) stupni vysokoškolského studia, který zároveň absolvoval některé rozšiřující předměty svého speciálního odborného zaměření. Studenti se během svého studia profilují zpravidla do jednoho z těchto zaměření: materiálově zaměřené aplikované fyziky, počítačové fyziky, optiky či experimentální biofyziky.

Laboratorní a medicínská biologie

Tento studijní program představuje biomedicínu jako dynamicky se rozvíjející vědní obor. Osvojíte si zásady a postupy laboratorní diagnostiky a bioanalýzy a pozorumíte principům fungování lidského těla na molekulární, buněčné, tkáňové, orgánové i organizmální úrovni. Získáte teoretické znalosti v organické a fyzikální chemii a biochemii. Do výuky klinicky zaměřených předmětů jsou zapojeni lékaři a odborníci z nemocniční laboratorní praxe.

Měřicí a výpočetní technika

Tento studijní program má dlouholetou tradici a je jediným čistě technickým programem na Jihočeské univerzitě. Nabízí mezioborové bakalářské studium elektroniky, automatizace, elektrotechniky a informatiky. Hlavním cílem je profesní příprava na místa odborných pracovníků v technických a odděleních či vývoji průmyslových závodů nebo v laboratořích. Dosažené vzdělání dává základ pro profesní adaptibilitu v praxi i pro další magisterské studium.

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2024 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0