Opatření proděkana pro doktorské studium
o
předkládání disertačních prací na PřF JU

Disertační práce se zveřejňují podle § 47b zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění (dále „zákon“). Podrobný postup na JU stanoví Opatření rektora číslo R 452 ze dne 4. 12. 2020 (dále „Opatření R 452“) a pro studenty PřF JU dále toto Opatření.

Student odevzdá na studijní oddělení PřF JU:

 1. studenti programů Biochemie, Biologie ekosystémů a ekologie, Botanika, Entomologie, Hydrobiologie, Infekční biologie a Zoologie 4 exempláře disertační práce vytisknuté v Sérii Ph.D. prací (v případě tří oponentů 5 exemplářů) pro oponenty, katedru, a děkana. Pokud odevzdaná práce obsahuje části, kvůli kterým bude její zveřejnění odloženo, odevzdá student navíc jeden výtisk práce k odeslání na MŠMT. Studenti ostatních oborů nemusí tištěné verze disertační práce odevzdávat; pokud je vyžadují oponenti nebo pro účely odeslání na MŠMT je vytiskne z PDF vloženého studentem do IS STAG studijní oddělení;
 2. list s bibliografickými údaji, anotací práce a prohlášením (viz bod 3 v části Struktura práce);
 3. list s prohlášením o autorském podílu studenta na jednotlivých publikacích v procentech potvrzeném spoluautory (viz body 5 a 6 v části Struktura práce);
 4. list se souhlasem držitelů autorských práv jednotlivých již publikovaných nebo k publikaci přijatých článků s jejich použitím v disertační práci, pokud je nebo bude práce vytisknutá v Sérii disertačních prací (u prací odevzdávaných pouze v elektronické verzi je tento souhlas potřeba, pokud chce student v IS STAG zveřejnit plnou verzi článků). Souhlas není potřeba u článků zveřejněných formou open access;
 5. studentem podepsaný anglicky psaný životopis doplněný o seznam publikací a referátů na konferencích;
 6. školitelem podepsané vyjádření k disertaci;
 7. v případě odloženého zveřejnění práce originál listu s odůvodněním odložení obsahující podpis autora práce a souhlas děkana (formulář Žádost o odložené zveřejnění je přílohou 1 tohoto opatření);
 8. v případě práce obsahující utajované informace[1] originál listu s odůvodněním vypuštění některých částí práce obsahující podpisy autora práce, školitele a děkana (vzor je přílohou 2 tohoto opatření);
 9. vyjádření předsedy oborové rady, zda odevzdaná práce splňuje požadavky na odbornou kvalitu disertačních prací;
 10. přihlášku k obhajobě, jejíž součástí je i studentův souhlas se zveřejněním místa a času konání obhajoby na webu fakulty;

Dále student (všech studijních programů) vloží elektronickou verzi práce do databáze IS STAG postupem podle Opatření R 452:

 • text práce se vkládá ve formátu PDF bez vodoznaků,
 • elektronické přílohy se vkládají komprimované do jednoho souboru ve formátu ZIP,
 • název vkládaných souborů má povinnou strukturu Prijmení_Jmeno_rok_typ práce[PP]_(prilohy), například Novak_Jan_2021_PP.pdf, v případě příloh pak Novak_Jan_2021_PP_prilohy.zip.

Plnou verzí práce se pro účely tohoto opatření rozumí taková, která obsahuje nezkrácený text práce a případné přílohy převoditelné do elektronické podoby (tedy včetně všech již publikovaných nebo k publikování přijatých částí).
Zkrácenou verzí práce se pro účely tohoto opatření rozumí taková, která obsahuje text, jehož některé části byly vypuštěny a řádně označeny, nebo nahrazeny kompletními bibliografickými údaji a abstraktem, pokud byla vypuštěna publikace, jíž je student autorem či spoluautorem.

Pro vkládání práce do IS STAG existují následující možnosti:

 1. Zveřejněna je plná verze disertační práce. V tom případě musely být již publikované nebo k publikování přijaté části buď zveřejněny formou open access, nebo student odevzdá na studijním oddělení souhlas držitele autorských práv se zahrnutím této části do veřejně dostupné verze.
 2. Pokud student nemá souhlas držitele autorských práv ke zveřejnění dané publikace v elektronické podobě disertační práce ani tato nebyla zveřejněna formou open access, student vloží do IS STAG jako veřejnou přílohu zkrácenou verzi, ve které nahradí každou takovou část listem s jejími kompletními bibliografickými údaji, abstraktem v angličtině, případně také v jazyce dané publikace, pokud text není publikován v angličtině, a případně webovým odkazem na umístění článku na stránkách vydavatele. Plnou verzi vloží do IS STAG jako neveřejnou přílohu.
 3. Pokud je část práce v podobě rukopisu připraveného k odeslání do časopisu nebo nacházejícího se v procesu oponentního řízení, přepracování před opětovným odesláním apod. (u těchto částí student v práci uvede informaci, v jaké fázi procesu vedoucího k publikaci se rukopis v době odevzdání práce nachází) nebo pokud existuje záměr část disertační práce publikovat, byť rukopis zatím nebyl k publikaci připraven, nebo použít pro přípravu patentové žádosti, může být zveřejnění práce se souhlasem děkana fakulty odloženo a to nejdéle na dobu povolenou v §47b odstavce 4 zákona[2]. Do IS STAG student vloží plnou, nebo zkrácenou verzi disertační práce (viz body a) nebo b)) jako neveřejnou přílohu, u které ve formuláři pro vložení souboru do databáze IS STAG nastaví lhůtu pro odložení zveřejnění kvalifikační práce (maximálně na dobu povolenou v §47b odstavce 4 zákona) a v případě zkrácené verze i plnou verzi jako neveřejnou přílohu bez nastavení odloženého zveřejnění. Studijní oddělení vloží jako veřejnou přílohu Odůvodnění odložení zveřejnění disertační práce s podpisem autora práce a souhlasem a podpisem děkana.
 4. Pokud práce obsahuje utajované skutečnosti podle zvláštních předpisů nebo na základě smlouvy s partnerem JU nebo pracoviště, na kterém student vypracovává disertační práci, a v době odevzdání disertační práce je zřejmé, že překážka pro zveřejnění disertační práce pomine do uplynutí maximální doby, po kterou zákon umožňuje odložit zveřejnění kvalifikační práce, postupuje se jako v bodě c. Pokud zveřejnění části práce nebude možné ani po uplynutí maximální zákonné doby pro odložení jejího zveřejnění, vloží student do IS STAG plné znění práce jako neveřejnou přílohu a dále zkrácenou verzi ke zveřejnění, kde bude za list se souhlasem spoluautorů vložen list s Odůvodněním vypuštění některých částí spolu s odkazem na dokument, na jehož základě je příslušná část utajována, a vypuštěné pasáže budou nahrazeny textem „Následující pasáž o rozsahu ... obsahuje utajované skutečnosti a je obsažena pouze v plné verzi práce, která je uložena na Přírodovědecké fakultě JU.“. Odůvodnění obsahuje podpis autora práce, školitele a děkana.

Práce vytisknuté v Sérii Ph.D. prací, finančně podpořené PřF JU, mají formát evropský B5, t.j. 176 x 250 mm. Fakulta hradí černobílý tisk, tisk barevných obrázků v studentem již publikovaných článcích a barevné desky maximálně do počtu 10 výtisků Ph.D. práce. Vyšší počet výtisků nebo zařazení dalších barevných obrázků hradí student. Pro zařazení práce do Série Ph.D. prací je nutné předchozí odsouhlasení splnění odborných požadavků kladených na disertační práce (souhlas předsedy OR) a formálních požadavků (souhlas proděkana pro doktorské studium) na základě předložené elektronické verze práce ve formátu pdf. Využít možnost vytisknutí práce v Sérii Ph.D. prací mohou studenti všech studijních programů, tedy i ti, kteří nemají povinnost odevzdání výtisků při přihlášení k obhajobě. Práce vytisknuté v Sérii Ph.D. prací musí být totožné s plnou verzí práce vloženou do IS STAG. Práce nezařazené do Série Ph.D. prací (v programech Biofyzika, Molekulární biologie, Integrativní biologie, Fyziologie a vývojová biologie a Parazitologie) nemusí být ve formátu B5, před nahráním do IS STAG musí být ale také odsouhlaseny předsedou oborové rady.

Struktura práce (její plné verze) je následující:

 1. V případě disertační práce zařazené do Série Ph.D. prací (vzhled desek disertační práce v biologických programech je uveden v Příloze 3, práce v programu Biofyzika má desky vínové, Biochemie modré barvy, a neuvádí se na nich text „School of Doctoral Studies in Biological Sciences“) student dodá tiskárně, která práci tiskne a váže, své jméno a příjmení, název práce, rok a pořadové číslo práce (bude mu přiděleno), případně obrázek v maximálním rozlišení, pokud si ho přeje umístit na obálku.

 2. Následuje titulní list, který obsahuje:
  • název Škola doktorských studií v biologických vědách (School of Doctoral Studies in Biological Sciences), je-li student absolventem biologických oborů (ne Biofyziky nebo Biochemie)
  • název univerzity následovaný názvem fakulty
  • název dané práce
  • druh práce („Disertační práce“ nebo „Ph.D. Thesis“)
  • jméno a příjmení studenta a jeho tituly
  • jméno, příjmení a tituly školitele (případně školitele specialisty) a zkratka názvu či název zaměstnavatele školitele (a školitele specialisty, byl-li ustanoven)
  • místo („České Budějovice“)
  • rok vypracování.
  Titulní list je buď celý v českém nebo anglickém jazyce a měl by jazykově odpovídat obálce.

 3. Za titulní list práce se vloží list s bibliografickými údaji, který obsahuje:
  • kompletní bibliografický údaj práce (odpovídá tomu, jak má být práce citována), v němž za českým zněním názvu je v závorce zařazen anglický překlad s poznámkou: Ph.D. Thesis, in Czech; student přeloží název své práce do angličtiny (pokud není práce v angličtině) po konzultaci s vedoucím práce, tento překlad odpadá u prací předkládaných v angličtině
  • anotaci práce v angličtině v rozsahu několika vět definujících, čím se práce zabývala
  • dále následuje tento text (viz Opatření R 452):

  „Prohlášení:
  Prohlašuji, že jsem autorem této disertační práce a že jsem ji vypracoval(a) pouze s použitím pramenů a literatury uvedených v seznamu použitých zdrojů.“

  nebo, pokud je práce vypracována v angličtině:

  „Declaration:
  I hereby declare that I am the author of this dissertation and that I have used only those sources and literature detailed in the list of references.“

  K uvedenému prohlášení student připojí datum, své jméno a příjmení, a ve všech odevzdaných výtiscích připojí vlastnoruční podpis.

 4. Dále následuje list s uvedením akreditovaných pracovišť, která se podílela na vedení disertační práce (např. „This thesis originated from a partnership of Faculty of Science, University of South Bohemia, and Institute of xxx of the AS CR, supporting doctoral studies in the xxx study programme“) včetně jejich log (fakultní logo může být použito pouze v souladu s pravidly uvedenými na fakultních stránkách v Vizuální styl | Přírodovědecká fakulta JU (jcu.cz)), finanční podpory, za níž práce vznikla, a případně s poděkováním (školiteli, spoluautorům, atd.).
 5. Následuje list se seznamem studentových publikací a rukopisů, na nichž je odevzdaná práce založena (neuvádějí se publikace studenta, které nejsou součástí předložené disertační práce), s uvedením podílu studenta na jednotlivých publikacích a impakt faktorem časopisů, ve kterých byly články publikovány. Vyjádření o autorském podílu může být i slovní (v tom případě je jasně specifikováno, co student na článku udělal), zároveň vždy musí být uveden odhad procentického podílu studenta na dané publikaci.
 6. Následuje list se souhlasem spoluautorů se studentem uvedeným podílem na společných publikacích, pokud není student jediným autorem publikací, na nichž je disertační práce založena. Prohlášení za všechny spoluautory každé takové publikace může vydat první nebo korespondenční autor, pokud jím není sám student, v takovém případě seniorní spoluautor.
 7. Následuje list s obsahem práce včetně čísel stran začátků jednotlivých kapitol. Titulní list, list s bibliografickými údaji, a další listy včetně listu s obsahem (seznamem kapitol a jejich stránkového umístění) se buď nečíslují vůbec, nebo se číslují římskými číslicemi (I až ....). Stránkování arabskými číslicemi začíná na stránce nadepsané Úvod a průběžně prochází celým svazkem včetně stran příloh.
 8. Součástí každé disertační práce je úvod, shrnutí výsledků a závěry obsahující zhodnocení dopadu disertační práce na další vývoj oboru. Minimální rozsah těchto části (bez literatury a popisků k obrázkům a tabulkám) je 10 normostran. Oborová rada může pro daný obor vyhlásit přísnější požadavky na rozsah těchto částí.
 9. Na konci práce může být zařazen stručný odborný životopis
 10. Pokud je práce zařazena do Série disertačních prací, uvádí se na poslední stránce technické informace (copyright, jméno autora a e-mailové spojení, název práce a její číslo v sérii, počet výtisků, tiskárna, adresa fakulty a telefonní a e-mailové spojení) – viz Příloha 4.

Nikde v práci se nesmí použít univerzitní pečeť.

Toto opatření vstupuje v platnost 1. května 2021.

Doc. RNDr. Marie Šmilauerová, Ph.D.
proděkan pro doktorské studium

Přílohou tohoto opatření jsou:

 • Žádost o odložené zveřejnění (Příloha 1)
 • Odůvodnění vypuštění některých částí práce (Příloha 2)
 • Vzory pro práce v Sérii disertačních prací (uveden je příklad práce v biologických oborech) - desky (Příloha 3) a několik prvních a poslední strana (Příloha 4)
 • návod na přípravu pdf práce a podání žádosti vydavateli o umožnění použití článku v disertační práci (Příloha 5)

[1] práce obsahující utajované informace může být odevzdána pouze po předchozím souhlasu děkana (formulář žádosti je na webových stránkách fakulty Dokumenty > Formuláře > Pro studenty), uděleném alespoň půl roku před odevzdáním práce
[2] V roce 2021 je maximální doba odložení zveřejnění kvalifikační práce 3 roky

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2024 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0