P8 - O elektronické dokumentaci a hlasování v průběhu státních závěrečných zkoušek

Opatření proděkanů P8 na Přírodovědecké fakultě JU ze dne 19. 3. 2021 ve znění ze dne 7.2.2023

Státní závěrečné zkoušky se konají podle § 53 zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění a dále podle Studijního a zkušebního řádu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Toto Opatření stanovuje postupy a požadavky pro elektronickou dokumentaci zkoušek a elektronické hlasování.

Část 1. Zápis o průběhu SZZ

 1. Provedením zápisu o průběhu státní závěrečné zkoušky, respektive její součásti, pověřuje předseda zkušební komise v součinnosti s vedoucím katedry organizující SZZ, případně předsedou oborové rady. Pověřovat provedením zápisu může v případě potřeby i příslušný proděkan.
 2. Zapisovatelem může být člen komise nebo jiná osoba s příslušným oprávněním v IS STAG, která je přítomna celému průběhu zkoušky, respektive její části.
 3. Zápis o zkoušce, respektive její dílčí části nebo obhajobě je pořizován přímo do příslušného formuláře v IS STAG. V případě technických problémů může být zápis pořízen jiným způsobem, avšak do IS STAG musí být vložen ve strojově čitelné podobě nejpozději následující pracovní den po konání zkoušky, respektive její části. Zápis je před uložením do IS STAG předložen ke kontrole a případnému doplnění všem členům komise. Zapisovatel zodpovídá za jím zadanou část zápisu a vloženou klasifikaci.
 4. Zápis může být veden v češtině, slovenštině nebo angličtině.
 5. Povinné součásti zápisu
 • forma zkoušky/součásti zkoušky (prezenční/distanční/hybridní),
 • složení komise či subkomise; pokud složení odpovídá jmenovacímu dokumentu, uvést pouze „Komise zasedla ve jmenovaném složení“; v případě hybridní zkoušky jmenovitě uvést vzdáleně připojené členy zkušební komise,
 • identifikace určeného zapisovatele,
 • počet hostů, jsou-li přítomni,
 • vlastní průběh zkoušky nebo obhajoby,
 • počet bodů za zapisovanou součást zkoušky[1].
 1. Zápis o průběhu státní závěrečné zkoušky vložený přímo do IS STAG se nepodepisuje. V případě technických problémů provede zapisovatel export kompletně vyplněného protokolu do formátu PDF. Získaný soubor následně podepíše svým kvalifikovaným certifikátem vydaným certifikační autoritou Cesnet, PostSignum nebo I.CA. Takto podepsané dokumenty doručí katedra v elektronické podobě na Studijní oddělení nejpozději následující pracovní den po konání zkoušky.
 2. V případě zkoušek konaných hybridní nebo distanční formou jsou povinnými přílohami zápisu:
  • snímek obrazovky s prostředím, v němž se příslušná část zkoušky konala a který obsahuje seznam vzdáleně připojených osob, zejména členů zkušební komise a oponentů,
  • snímek se zobrazeným shrnutím výsledků hlasování o známce,

Shora uvedené přílohy doručí katedra v elektronické podobě na Studijní oddělení nejpozději následující pracovní den po konání zkoušky.

 1. Protokol o průběhu státní závěrečné zkoušky po uskutečnění její poslední části a formální kontrole uzavírá Studijní oddělení.

 

Část 2. Elektronické hlasování

 1. Elektronické hlasování se povinně využije, pokud je státní závěrečná zkouška, nebo její část konána hybridním, nebo distančním způsobem. V případě zkoušek realizovaných prezenčním způsobem je elektronické hlasování nepovinné.
 2. Pravidla pro elektronické hlasování
 • hlasovací platformu volí pořádající katedra dle svého uvážení,
 • obsluhou hlasovací platformy může být pověřen člen komise nebo zapisovatel,
 • hlasování nesmí:
  • vyžadovat přihlašování,
  • obsahovat identifikaci hlasujícího (například e-mail nebo IP adresu),
 • pokud je k SZZ vzdáleně připojen alespoň jeden člen zkušební komise s právem hlasování, hlasuje elektronicky ještě nejméně jeden další člen komise.
 1. V případě využití elektronického hlasování je povinnou přílohou zápisu o SZZ snímek se zobrazeným shrnutím výsledků hlasování o známce.

Část 3. Závěrečná ustanovení

 1. Pokud se část státní závěrečné zkoušky koná na jiné fakultě JU, řídí se dokumentace průběhu této části zkoušky pravidly této fakulty. Dokumentace průběhu zkoušky pak musí být předána studijnímu oddělení PřF do tří pracovních dnů.
 2. Ustanovení uvedená v částech 1. a 2. tohoto opatření se přiměřeně použijí i pro státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací.

[1] Pouze u součástí bakalářské SZZ

doc. RNDr. Marie Šmilauerová, Ph.D.
proděkanka pro doktorské studium  

RNDr. Tomáš Hauer, Ph.D.
proděkan pro studium

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2024 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0