• Úvod
  • Uchazeči
  • Magisterské studium

Navazující magisterské studijní programy

Informace pro uchazeče o navazující studium

Navazující magisterské studijní programy

Na této stránce najdete nabídku studijních programů v magisterském stupni studia.

Aplikovaná ekologie a ochrana přírody 

Program Aplikovaná ekologie a ochrana přírody navazuje na bakalářské studium programu Ekologie a ochrana prostředí a rozvíjí znalosti a dovednosti především biologického zaměření. Tento obecný biologicko-environmentální základ rozšiřuje předkládaný program o specializovaný pohled na terestrické ekosystémy, s přesahem do ekologických a ochranářských aplikací.

Artificial Intelligence and Data Science

V tomto přeshraničním programu realizovaném ve spolupráci s Technologickým institutem v Deggendorfu získate znalosti, dovednosti a kompetence ve specializované oblasti aplikované informatiky – umělé inteligenci (metody strojového učení, analýzy a predikce) a datových vědách (data miningu, datových analýzách či zpracování velkých objemů dat, tzv. big data). K dispozici Vám budou špičkově vybavené AI laboratoře na obou stranách hranice, povinnnou stáž můžete absolvovat v některé ze spolupracujících institucí, jako je BOSCH, BMW, Engel, a další. Vyučovacím jazykem programu je angličtina.

Biochemie

Tento studijní program poskytuje bakalářům s chemickým vzděláním vyšší specializované vzdělání v oblasti biochemie. Získáte v něm potřebné poznatky z pokročilých biochemických disciplín včetně praktických zkušeností s moderními instrumentálními metodami a laboratorními postupy. Budete tak připraveni zejména pro práci  v biochemických, biotechnologických, farmaceutických a zdravotnických laboratořích se zaměřením na výzkumnou, vývojovou, výrobní a kontrolní činnost.

 

Biofyzika

Studijní program Biofyzika Vás připraví pro práci v multidisciplinárním oboru vycházejícím primárně z fyziky, ale zahrnujícím i chemii a biologii. Získáte teoretické a praktické dovednosti pro využití moderních fyzikálních metod ke studiu chemických a biologických systémů (molekul, buněk i celých organismů). V rámci studia můžete například analyzovat tok energie ve fotosyntéze, využívat optickou nebo elektronovou mikroskopii ke studiu virových proteinů a nukleových kyselin nebo se věnovat výpočtům vlastností molekul i jejich komplexů. Díky širokému znalostnímu základu se můžete uplatnit v mnoha oborech jako je vývoj zdravotnických přístrojů, využití zobrazovacích metod v medicíně i strojírenství, při vývoji léků a dalších oblastech aplikovaného i základního výzkumu.

 

Biological Chemistry

Tento interdisciplinární program nabízí široké vzdělání v oblasti chemie, biochemie, biologie, molekulární biologie, biofyziky, bioinformatiky, strukturní a systémové biologie. Je jedinečný svým důrazem na multidisciplinaritu, komplexní myšlení, mezinárodní týmovou spolupráci a komunikační dovednosti. Projekt společného přeshraničního studia staví na možnostech kvalitních chemických programů a výzkumu na Technické a přírodovědecké fakultě Univerzity Johannese Keplera v Linci a biologických/biochemických studijních programů a výzkumu na Přírodovědecké fakultě JU v Českých Budějovicích. Výhodou studia je nejen získání výborné znalosti anglického jazyka, ale také získání dovedností v chemii, biologii a souvisejících oborech. Program je vyučovaný v angličtině.

 

Biologie ekosystémů 

Studijní program je zaměřen na problematiku a metody současné ekologie, zaměřené především na mechanismy určující charakter a chování ekologických soustav. Jedná se především o funkční vztahy a procesy v ekosystémech a povodích, biogeochemické a biologické cykly, základní stechiometrické principy a vztahy mezi biodiverzitou a funkcí ekosystémů. Klademe v něm důraz na studium vlivu environmentálních změn a antropogenní zátěže na toky živin, energie a interakce v ekologických společenstvech. Pochopení teoretických základů a principů oboru, nutných pro rozvíjení aplikací, tvoří společný obecný základ znalostí všech studentů programu.

 

Botanika

Studijní program zajišťuje vzdělání v systematice a ekologii organizmů studovaných tradičně v rámci botaniky, tedy od sinic a řas, přes houby a lišejníky až po mechorosty a cévnaté rostliny. Klademe důraz na pochopení diverzity společenstev těchto organizmů a studium jejích příčin a změn v čase a vztahů s dalšími složkami ekosystémů. Témata diplomových prací jsou zaměřena na vnitropopulační a mezipopulační variabilitu a interakce populací a druhů v evolučních souvislostech a časo-prostorovou variabilitu a dynamiku rostlinných společenstev na různých časových i prostorových škálách, případně na praktickou ochranu studovaných organizmů a přírody, včetně obnovy narušených, degradovaných nebo zcela zničených ekosystémů.

 

Chemie životního prostředí

Tento studijní program poskytuje bakalářům s chemickým vzděláním vyšší specializované vzdělání v oblastech chemie souvisejících s životním prostředím. Prohloubíte si v něm praktické znalosti klasických i moderních analytických technik pod vedením předních vědeckých pracovníků v chemii životního prostředí, kteří působí na Přírodovědecké fakultě a zároveň na ústavech Akademie věd ČR (zejména v Biologickém centru AV ČR a Centru výzkumu globální změny AV ČR). Díky této spolupráci budete mít možnost využívat nejen vybavení Přírodovědecké fakulty, ale též přístrojové vybavení dalších pracovišť, což rozšíří Vaše znalosti i praktické zkušenosti.

 

Ecology

V tomto studijném prrogramu získáte vzdělání v moderním ekologickém výzkumu. Absolvujete v něm kurzy zaměřené na různé směry ekologické teorie a také na analýzu a interpretaci ekologických dat s využitím moderních výpočetních přístupů, přičemž hlavním předmětem zájmu jsou interakce mezi organizmy, interakce organizmů s prostředím a jejich důsledky pro populace a fungování společenstev. Základem Vaší diplomové práce bude Váš vlastní vědecký projekt pod vedením odborníků provádějících špičkový výzkum v oboru. Studium v tomto programu je realizováno v úzké spolupráci s BC AV ČR a je kompletně v anglickém jazyce.

 

Functional genetics and bioinformatics

V tomto programu získáte moderní dovednosti a znalosti v oblasti omických metod a genového inženýrství a budete schopni využívat nebo dokonce sami vyvíjet bioinformatické nástroje pro analýzu velkých biologických dat. Budete tak připraveni na budoucí povolání v aplikovaném výzkumu a vývoji, v průmyslovém, zemědělském, klinickém nebo servisním sektoru (např. ve farmaceutickém nebo biotechnologickém průmyslu nebo klinické diagnostice) a na pozice v akademickém výzkumu (např. pokračováním v doktorském studiu na naší nebo jiných univerzitách). Studium v tomto programu realizováno kompletně v anglickém jazyce, což Vám usnadní uplatnění nejen v ČR, ale kdekoli na světě.

 

Fyzikální měření a modelování

Jako absolventi tohoto programu získáte hluboký teoretický matematický i fyzikální základ pro pochopení pokročilých fyzikálních jevů a zkušenosti s pokročilými fyzikálními měřicími technikami. Fyzikální procesy budete schopni nejen experimentálně měřit, ale i modelovat za použití vhodného softwaru.  Rozšíříte si své dosavadní znalosti o magisterské kurzy věnované pokročilému fyzikálnímu měření a modelování, především optickým měření, plazmovým technologiím, zpracováním audiosignálů, elektronové mikroskopii, částicovému i spojitému počítačovému modelování, modelování fyzikálních procesů, řízení experimentů, jaderné fyzice a energetice a modelování proudění.

 

Fyziologie a buněčná biologie rostlin

Studijní program poskytuje vzdělání v rostlinné fyziologii od vývojových procesů na molekulární úrovni až po fyziologickou ekologii. Získáte teoretické základy biochemie a biotechnologie fotosyntetických procesů a interakce rostlin se svým prostředím. V rámci své magisterské práce se budete podílet na výzkumných projektech, které jsou zaměřeny především na fotosyntézu vyšších rostlin, řas i sinic, interakce rostliny a atmosféry, vodní režim rostlin, interakce rostlin s mikroorganismy, transkriptomiku genů účastnících se vývoje či stresové reakce, ekofyziologii mechorostů, ale i vývoj přístrojů a nových detekčních metod ve fyziologii rostlin. Program je realizován v úzké spolupráci s ústavy AV ČR.

 

Klinická biologie

Studijní program Klinická biologie poskytuje vzdělání v biologických, biochemických a biomedicínských disciplínách (molekulární biologie, imunologie, farmakologie, hematologie a některé partie fyziologie, zejména biorytmy a výživa člověka). Jako absolventi získáte znalosti a dovednosti potřebné pro provádění i nejnáročnějších postupů v klinických laboratořích, pro vedení bakalářsky kvalifikovaných vysokoškolských odborníků a pracovníků se středním zdravotnickým vzděláním. Budete umět interpretovat výsledky laboratorních nálezů a řídit kontrolu kvality těchto laboratoří, a to při rutinní diagnostice i ve výzkumu.

 

Molekulární a buněčná biologie a genetika

Cílem tohoto programu je vychovat samostatné absolventy, kteří se orientují v dynamicky se rozvíjejících oborech molekulární biologie a genetiky a jsou schopni samostatné vědecké práce a zpracování a prezentace jejích výsledků. Jako studenti se budete od začátku podílet na výzkumných projektech a naučíte se širokou škálu moderních molekulárních metod. V rámci diplomové práce se můžete věnovat například funkční charakterizaci genů, studiu biodiverzity nebo evoluce genomu. Program je realizován v úzké spolupráci s ústavy AV ČR.

 

Parazitologie

Tento studijní program poskytuje vzdělání v parazitologicky orientovaných oborech. Zadávaná témata diplomových prací i přednášky nabízejí široký výběr podle Vašich osobních preferencí a odborného zaměření. Můžete si například zvolit ekologicky zaměřené téma s výrazným podílem terénní práce, nebo naopak laboratorní téma využívající metody molekulární biologie aplikované na modely parazitických organizmů, případně prakticky zaměřené téma zasahujících do oblasti lékařské a veterinární parazitologie. Na výuce i vedení diplomových prací se podílejí odbornící aktivně působící v parazitologickém výzkumu, budete tak mít příležitost být od počátku zapojeni přímo do výzkumných týmů.

 

Učitelství pro SŠ

Magisterské studijní programy Učitelství pro střední školy navazují na příslušné bakalářské studijní programy učitelství a uzavírají tak přípravu učitelů pro střední školy. Úspěšné absolvování programu vede k získání kvalifikace pedagogického pracovníka - učitele SŠ podle zákona č. 563/2004 Sb. Jako absolventi tak můžete působit jako učitelé příslušných předmětů na středních školách. Od nás budete vybaveni jak znalostmi příslušných oborů, tak  po stránce pedagogicko-psychologické, didaktické a metodické. Kromě toho budete připraveni i na další aspekty pedagogické práce, jako je tvorba školních vzdělávacích programů, školních projektů, organizace, řízení a mimoškolní činnosti.

 

Učitelství science pro SŠ

Cílem tohoto programu je připravit a motivovat Vás k výkonu profese učitele střední školy a během studia rozvíjet Vaše oborové, oborově-didaktické i pedagogicko-psychologické kompetence, potřebné pro přípravu moderního učitele přírodovědných předmětů. Kromě znalostí potřebných k integrované výuce přírodovědných předmetů získáte znalosti didaktiky, obecné pedagogiky a psychologie se zaměřením na praxi střední školy. Při studiu využíváme moderní přístupy jako je projektová výuka, obrácená výuka, badatelsky orientovaná výuka, blended learning, které pak jako absolventi můžete rovnou aplikovat na svoje žáky. Didaktiky a praxe u nás vyučují kvalitní odborníci a středoškolští učitelé.

Zoologie

V tomto studijním programu získáte vzdělání především v ekologických, evolučně-biologických a fyziologických disciplínách se zaměřením na různé aspekty biologie živočichů (specifikem studia zoologie na PřF JU je úzká spolupráce s archeologickým pracovištěm FF JU). Zadávaná témata diplomových prací zasahují i do praktických oblastí ochrany přírody. Podle své specializace získáte potřebné základní poznatky z pokročilých biostatistických, molekulárně-genetických, biochemických i fylogenetických disciplín. Důraz je kladen zejména na samostatné zvládání vědecké práce.

.

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2024 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0