Učitelství SCIENCE pro SŠ

Magisterský studijní program Učitelství science pro SŠ

Učitelství science je prvním profesním, prakticky zaměřeným (tedy ne akademickým) programem pro vzdělávání budoucích učitelů, což také koresponduje s probíhající proměnou ve vzdělávání. Jsme velmi rádi, že jsme jako první dostali důvěru MŠMT a tento studijní program můžeme realizovat.

Navazující dvouletý magisterský program Učitelství science pro střední školy je v rámci ČR velmi moderní, atraktivní, unikátní a rozšiřuje nabídku studia učitelství na Přírodovědecké fakultě JU.  Odráží novou koncepci vzdělávání a nabízí jedinečnou příležitost zapojit se do formování budoucích učitelů nejen absolventům bakalářských programů pro vzdělávání, ale i absolventům bakalářských odborných programů, kteří tak mají příležitost stát se kvalifikovanými učiteli přírodovědných předmětů a přispět ke snížení nedostatku kvalitních a kvalifikovaných středoškolských učitelů.

Své studium si vzhledem k velkému počtu povinně volitelných předmětů můžete do velké míry designovat sami, podle vaší preference, za pomoci vlastního školitele z PřF JU, který vám s přípravou náplně vašeho studia pomůže.

Velmi si ceníme toho, že oborově didaktické předměty jsou ve velké míře zajištěny aktivními středoškolskými učiteli, kteří spolupracují s PŘF JU a jsou velkou posilou při přípravě budoucích SŠ učitelů. Již během studia si tak můžete utvořit silnou vazbu s praxí.

Program jsme připravili ve spolupráci s řediteli, středoškolskými učiteli a studenty učitelství a těšíme se společně s řediteli škol, až jako jeho absolventi ještě více rozsvítíte sborovny a rozzáříte žáky ve třídách.

Informace o studiu

Hned od prvního semestru začnete s pedagogickou praxí na školách. Společně s vedením škol jsme vybrali nejlepší učitele, kteří se o vás na školách postarají, budou vám při vašich praxích oporou a těší se, že budete už při vašem studiu posilou na středních školách.

Protože se budete připravovat na to, jak učit přírodovědné předměty novým a zajímavým způsobem, hned v prvním a druhém semestru jsou zařazeny předměty Integrovaný přístup při výuce biologie, geografie, fyziky a chemie a jeho didaktika, kde se budete zabývat možnostmi a metodami integrování a propojování přírodovědných disciplín na konkrétních průřezových tématech. Z několika pohledů se podíváte např. na témata voda, vesmír, člověk, pohyb a některá další. Pro úspěšné složení zkoušky odprezentujete a obhájíte před kolegy z kurzu vlastní projekt na některé vámi vybrané téma mezipředmětové integrace.

Pro rozvoj vašich soft-skills jsme zařadili předmět Komunikační dovednosti, kde se budete na modelových situacích zabývat např.  vedením diskusí, komunikací v krizových situacích nebo technikou vystupování a rétorikou. 

V předmětu Moderní trendy ve výuce přírodovědných předmětů si vyzkoušíte, jak moderně učit. Aktivně si vyzkoušíte, jak individualizovat a diferencovat výuku, jak se dá pracovat projektově, skupinově, jak se dá při výuce využít umělá inteligence.

I na žádost ředitelů jsme do programu zařadili didaktický předmět Integrovaný přístup při výuce matematiky a jeho didaktika, kde se budete zabývat integrací matematiky a dalších přírodovědných předmětů. Předmětem vás hlavně budou provázet zkušení a inovátorští středoškolští učitelé, kteří do SŠ výuky matematiky umí zařadit přírodovědná témata a také učitelé nematematici, kteří naopak do svých přírodovědných předmětů zařazují matematické modely, grafy nebo umí pracovat s daty. Tento předmět je také zaměřen na podporu výuky kritického myšlení. Zkouška opět proběhne jako obhajoba vlastního projektu.

V předmětu Mezioborový přístup k řešení globálních environmentálních výzev se soustředíte na propojení environmentálních problémů dnešního světa včetně mezioborových souvislostí. Budete aktivně skupinově připravovat a prezentovat konkrétní případové studie z oblastí životního prostředí.

Abyste byli připraveni na pedagogicko-psychologické situace a případně na problémy žáků, s nimiž se na školách můžete potkat, budete během studia také navštěvovat předměty, kterými vás provedou odborníci z naší Pedagogické fakulty, kteří se zmíněné problematice věnují.

Obecnější souhrn studia

Už od prvního semestru si můžete podle svého zájmu zvolit některý z povinně volitelných předmětů, které jsou rozděleny do dvou skupin a většinou jsou opět originální.

 • První skupinu tvoří předměty integrovaného typu, které budou probíhat formou projektové výuky. Zařazena je např. Integrovaná biologie, kde cílem není podat ucelený přehled biologie, ale cílem je dovést studenty k propojování poznatků z biologie a jejich interpretaci. Cílem předmětu Integrovaná geografie je pak propojit jednotlivé pilíře fyzické, sociální a regionální geografie na konkrétních případových studiích dle aktuálního dění. V předmětu Integrovaná chemie se naučíte, jak lze spojit anorganické, organické a biochemické pojmy tak, aby došlo k pochopení chemických systémů.

V případě zájmu si můžete vybrat některý z předmětů, který vás zbaví případného strachu nebo nejistoty z využívání informatických postupů a informačních technologií při vaší výuce, což stoprocentně kromě vás (budete se cítit komfortněji ve výuce) ocení hlavně vaši studenti. Na výběr jsou např. kurzy Modelování v Matlabu, Python – základy nebo Aplikovaná geoinformatika.

 

 • Druhá skupina povinně volitelných předmětů je tvořena didaktickými předměty, kde se naučíte, jak připravit středoškolské studenty na AP zkoušky (Advance placement exams), které každoročně ve světě skládají milióny středoškoláků. AP kurzy obsahují mnoho integračních oblastí a témat. Na mnohých středních školách (i v ČR) jsou tyto kurzy prostředkem individualizace výuky a studuje v nich každoročně mnoho studentů. V současné době probíhá pilotní projekt MŠMT pro uznávání AP zkoušek místo profilových zkoušek maturitních a na některých SŠ v ČR již jsou AP Exams místo maturit uznávány. AP Exams skládají středoškoláci v angličtině, ale angličtina není pro nás v případě těchto povinně volitelných předmětů stěžejní. Určitě stačí úroveň angličtiny B2. Výuku tohoto bloku povinně volitelných předmětů pro vás zajišťují lektoři, kteří jsou vyškoleni a certifikování přímo od College Board, což je organizace, která z USA připravuje a zajišťuje AP Exams. V případě zájmu vám také zajistíme proškolení přímo od College Board. S vedením College Board jsme totiž v úzkém kontaktu, stejně jako s kolegy z pražského Centra pro talentovanou mládež (CTM) https://www.ctm-academy.cz/ap-u-maturity, které organizuje AP Exams v ČR.
  V této skupině povinně volitelných předmětů je zařazen i studenty oblíbený kurz Přírodovědné předměty a angličtina – metoda CLIL.

Povinné a povinně volitelné předměty

Povinné předměty

 • Integrovaný přístup při výuce biologie, geografie, fyziky a chemie 1 a jeho didaktika
 • Integrovaný přístup při výuce biologie, geografie, fyziky a chemie 2 a jeho didaktika
 • Mezioborový přístup při řešení globálních environmentálních výzev
 • Integrovaný přístup při výuce matematiky a jeho didaktika
 • Komunikační dovednosti
 • Moderní trendy ve výuce přírodovědných předmětů
 • Psychologie v praxi SŠ
 • Pedagogika a pedagogicko-psychologická diagnostika
 • Speciální pedagogika
 • Seminář aplikované pedagogiky a psychologie
 • Inkluzivní didaktika

 

Praxe

 • Seminář k pedagogické praxi
 • Průběžná pedagogická praxe 1
 • Průběžná pedagogická praxe 2
 • Průběžná pedagogická praxe 3
 • Souvislá pedagogická praxe 1
 • Souvislá pedagogická praxe 2

 

Povinně volitelné předměty – blok 1

 • Integrovaná biologie
 • Integrovaná chemie
 • Integrovaná geografie
 • Integrovaná fyzika
 • Modelování v Matlabu
 • Python – základy
 • Kvantitativní metody v geografii
 • Aplikovaná geoinformatika

 

Povinně volitelné předměty – blok 2

 • AP Calculus
 • AP Physics
 • AP Chemistry
 • AP Computer Science
 • AP Environmental Science
 • AP Biology
 • Přírodovědné předměty a angličtina – metoda CLIL
Kredity

Celkový počet kreditů, které musíte během studia získat, je 120.
Za předměty pedagogicko – psychologického základu dostanete 22 kreditů (z toho 17 kreditů zajistí kolegové z naší PF). Povinné oborové a oborově didaktické předměty jsou za 24 kreditů. Dalších 24 kreditů získáte za povinně volitelné předměty 1. skupiny a 12 kreditů za povinně volitelné předměty 2. skupiny. Praxe je pak za 17 kreditů. Příprava diplomky je honorována 18 kredity a zbývající 3 kredity jsou volitelné.

Diplomové práce

Nedílnou součástí studia je vypracování diplomové práce. Můžete se rozhodnout pro odbornou práci - v tomto případě můžete provádět pod vedením školitele vlastní vědeckou činnost. Velkou výhodou PřF JU je úzká spolupráce s Biologickým centrem AV ČR, které rozšiřuje spektrum potenciálních školitelů nad rámec PřF JU, je součástí kampusu a ve kterém je řada špičkových mezinárodních vědeckých týmů, do jejichž zkoumání se můžete zapojit už od prvního ročníku studia. Další možností pro tvorbu diplomové práce je pod vedením odborníků z PřF JU nebo SŠ učitelů vytvářet učební materiály, podílet se na přípravě učebnic nebo metodik. Při vypracování vaší diplomky můžete také navázat na vaši bakalářskou práci.

Státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška se skládá

 • ze zkoušky z pedagogického - psychologického bloku (navazuje na povinné předměty pedagogicko psychologického základu),
 • ze zkoušky z odborně-didaktických předmětů (navazuje na předměty Integrovaný přístup při výuce biologie, geografie, fyziky a chemie 1 a jeho didaktika, Integrovaný přístup při výuce biologie, geografie, fyziky a chemie 2 a jeho didaktika). Okruhy k SZZ budou v dostatečném předstihu volně k dispozici na webu PřF JU. Tato zkouška bude ověřovat didaktické schopnosti a kompetence (schopnost přesného vyjadřování, argumentace, komunikace, motivování žáků).
Rigorózní zkouška k získání titulu PhDr.

Absolvent Mgr. studia, které vede ke kvalifikaci učitele pro SŠ, může na PřF JU získat titul PhDr.,  pokud splní následující podmínky:


 -  vykoná státní rigorózní zkoušku, která se skládá z ústního pohovoru, ve kterém uchazeč prokáže hlubší znalosti z oblastí:
1. Pedagogika v kontextu výuky Science na středních školách
2. Mezioborový přístup k výuce Science na středních školách

 - obhájí rigorózní práci.

Přesné podmínky pro rigorózní řízení stanoví Řád rigorózního řízení na PřF JU.

Uplatnění absolventů

Absolventi studijního programu Učitelství science pro střední školy najdou uplatnění zejména jako pedagogové přírodovědných předmětů. Výjimečné budou jejich kompetence k zajištění přípravy a výuky předmětů, které budou zaměřeny na integraci přírodovědných poznatků.  Absolventi budou ale také schopni vyučovat konkrétní přírodovědný obor, např. podle svého jednooborového nebo dvouoborového Bc. zaměření.

Informace o přijímacím řízení

Informace o přijímacím řízení naleznete zde.

Přijímací zkouška je ústní. Komise složená z oborových didaktiků PřF JU ověří vaše předpoklady pro učitelskou profesi.

Přihláška ke studiu

Do magisterského studia Učitelství Science se můžete přihlásit elektronicky.

Kontakt

V případě jakýchkoliv dotazů k programu Učitelství Science pro SŠ kontaktujte jeho garantku Doc. RNDr. Ing. Janu Kalovou, Ph.D. na emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Můžeme si také domluvit schůzku a o programu a dalších možnostech studia učitelství na PřF JU si osobně popovídat.   

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2024 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0